Område med returpunkt

Om

Mange små returpunkt med lite kildesortering skal i løpet av få år blir større returpunkt med kildesortering av 5 avfallstyper.

For å legge til rette for mer kildesortering har Hallingdal Renovasjon (HR) starta et prosjekt som de kaller Færre og større. Dette er et viktig steg for at eierkommunene skal nå nye EU-krav om:

55 % gjenvinning av husholdningsavfall innen 2025, 60 % innen 2030 og 65 % innen 2035.

65 % av emballasjeavfall skal materialgjenvinnes innen 2025 og 70 % innen 2030.

Papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og matavfall skal kildesorteres, i tillegg til restavfall.

I dag er det ca. 180 returpunkter, mange av dem uten tilbud om kildesortering. For å kunne tilby kildesortering på alle returpunkter, velger HR å redusere dette antallet til ca. 80 i tiden som kommer.

Returpunktene vil samtidig få en oppgradering ved at de gamle containerne byttes ut med delvis nedgravde avfallsbrønner, moloker. Returpunktene vil i tillegg få en ansiktsløfting med ny skilting, asfaltering og gatebelysning.

For mer informasjon se: https://www.hallingdalrenovasjon.no/faerre-og-stoerre-endring-returpunkt/

Kart

Returpunkt

TypeRenovasjon